Başasistan (Göğüs Hast. ve TBC)
BERNA GEBEŞOĞLU ERDEN
Özgeçmiş İndir
Eğitim Görevlisi (Göğüs Hast.ve TBC)
CEPRAİL ŞİMŞEK
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Göğüs Hast. ve TBC)
Uzm.Dr. SEVTAP GÜLGÖSTEREN
Özgeçmiş İndir
Yan Dal Asistanı (İş ve Meslek Hastalık)
GÜLDEN SARI
Özgeçmiş İndir
Yan Dal Asistanı (İş ve Meslek Hastalık)
BİLGE ÜZMEZOĞLU
Özgeçmiş İndir
Uzman Tabip (Göğüs Hast. ve TBC)
ZEYNEP ERAYMAN ÖZEN
Özgeçmiş İndir
Yan Dal Asistanı (İş ve Meslek Hastalık)
Uzm.Dr. GÜLÇİN ELMAS AKINCI
Özgeçmiş İndir

GENEL BİLGİLER:

Altyapı ve donanım

Hastanemizde kurulmuş olan İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği’, Türkiye’de bir ilktir. Konunun önemini kavrayanlar tarafından kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılanmalıdır.  Ayrıca poliklinik hizmetleri verilmektedir. Büyük bir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan hastanemizin her türlü tıbbi altyapı ve donanımından yararlanılmaktadır.

Hizmetler

 • İşe giriş muayeneleri

İşe giriş muayeneleri, kişinin yeni başlayacağı bir işe sağlık yönünden uygunluğunu, yapacağı işin de kendisine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan başlangıç muayeneleridir. Kısaca ”işe uygun işçi, işçiye uygun iş” diye özetlenebilecek sonucun elde edilmesi amacını taşır.

 • Periyodik muayeneler

Çalışanlarda periyodik muayenelerin, yani aralıklı sağlık kontrolü muayenelerinin yaptırılması işverenin yükümlülüğündedir. Ücreti de Sağlık Uygulama Tebliği tarifesi üzerinden işveren tarafından ödenir. İşveren, periyodik muayenesi yapılacak olan çalışanlarının isim listelerini, mesleklerini, çalıştıkları bölümleri, işyerinde maruz kaldıkları risk faktörlerini (tozlar, gazlar, dumanlar, buharlar, gürültü, mekanik risk faktörleri,vd) bildiren bir talep yazısı ile başhekimliğimize başvurur. Ücreti hesaplanıp kendisine bildirilir. Bunun ödenmesinden sonra, uygun gruplar halinde muayene randevuları verilir.  Çalışanlar Meslek Hastalıkları Polikliniğimizde muayene edilip, tetkikleri tamamlanarak periyodik muayene raporları düzenlenir ve işverene ulaştırılır. Meslek hastalığı tanısı, şüphesi ya da mesleğe bağlı olmayan bir sağlık sorunu saptanan çalışanların bundan sonraki tetkik ve tedavileri, sigorta kapsamında, ücretsiz olarak sürdürülür.

 • Meslek hastalığı şüpheli muayeneleri

İşyeri hekimi ya da muayeneyi yapan herhangi bir hekim tarafından kişide meslek hastalığı veya mesleğinden etkilenme olduğu düşünülüyorsa, ileri tetkik ve kesin teşhisin sağlanması için kliniğimize gönderilebilir. Bu hastalar ayaktan ya da yatırılarak tetkik ve gerekiyorsa tedavi edilirler ve durumlarına uygun sağlık kurulu raporları düzenlenir.

 • Yataklı tedavi hizmetleri

İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar, kliniğimizde yatırılarak değerlendirilirler. Tanı ve ayırıcı tanı sorunu olan hastalarda bronkoskopi ve diğer bazı tanısal zor girişimsel işlemler gerekebilir. Bu hastalar yatırılarak, yakın gözlem altında değerlendirilirler. Özellikle solunum yetmezliği gelişmiş olan mesleki akciğer hastalığı olan hastalarımız da yatırılarak tedavi edilmektedirler.

 • Meslek hastalığı yasal tanısı ve maluliyet değerlendirmesi

Meslek hastalıkları, kişiye bazı yasal haklar sağlamaktadır. Bu yasal boyut nedeniyle, var olan bir hastalığın mesleki olup olmadığının değerlendirilmesi, önem kazanmaktadır. Hastalığın mesleki olduğuna karar vermekle de iş bitmez; bundan sonra da hastalığın kişinin çalışma kapasitesinde kayba neden olup olmadığı, yani maluliyeti değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler Sağlık Kurulu raporu ile kayıt altına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir ve hastanın hakları ile ilgili yasal süreç başlatılmış olur.

 • ILO pnömokonyoz okuyuculuğu
 • Eğitim hizmetleri
 • Tıbbi bilirkişilik

HASTA POTANSİYELİ : Akciğer Kanseri, Astım, KOAH, İntertisyel Akciğer Hastalıkları , Pnömoni , Solunum Yetmezliği, Pulmoner Emboli, Plevral Sıvı gibi göğüs hastalıkları hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bunlar; bronkoskopi, torasentez, plevra biyopsisi, arter kan gazı, non invaziv mekanik ventilasyon gibi girişimsel işlemlerdir. Ayrıca acil servise başvuran hastalar muayene edilir ve yatışı yapılır.

ODA SAYISI :Kliniğimizde 3 kişilik 7 oda bulunmaktadır

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 21 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.

Tanımlar

Meslek hastalığı

İşle ilgili hastalık

Maluliyet

Tazminat

Maruziyet süresi

Yükümlülük süresi

 

Meslek hastalıklarının önemi

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların tedavi edilmesinden daha önemli ve önceliklidir. Çalışma hayatı da çok çeşitli mesleki risk faktörleri ile iç içedir. Bilimsel tahminlere göre ülkemizde çalışan nüfus arasında binde 4-12 hesabıyla, yüz binin üzerinde meslek hastalığı görmemiz gerekmektedir. Oysa tesbit edebildiğimiz olgu sayısı yılda bini bile bulmamaktadır. Meslek hastalıkları, tamamen önlenebilir hastalıklardır. Ancak işyeri hekiminden klinisyene kadar tüm hekimlerin, toplumun ve konunun diğer sosyal taraflarının duyarlılığının artırılması gerekir. Bu hastalıkların tanınamaması, ilerlemelerine ve kalıcı hasar bırakmalarına neden olmaktadır. Meslek hastalıkları tanı oranlarımızın artırılması, sağlığın korunmasının yanında, tedavi maliyetlerini, hastalık ve ölüm yükünü belirgin azaltacaktır. Bazı yanlış algılama ve varsayımlarla, meslek hastalıkları görmezden gelinmeye çalışılmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri; her meslek hastalığının maluliyet bırakacağının ve tazminat gerektireceğinin zannedilmesidir. Oysa durum böyle değildir. Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan çalışanların sağlığı alanına samimi bir katkı sağlanmak isteniyorsa, öncelikle var olan meslek hastalıklarımızı tanımamız, sonra da önlememiz gerekir.

 

SGK meslek hastalıkları listesi

ILO meslek hastalıkları listesi

Mesleki astım

Mesleki KOAH

Pnömokonyoz

Mesleki hipersensitivite pnömonisi

Meslek hastasının yasal hakları

Meslek hastalıklarında maluliyet

Meslek hastalıklarının, tıbbi olduğu kadar yasal boyutu da vardır. Hastalığınızın mesleki olduğuna kesin karar verilmişse, çalışma kapasiteniz ve yaşam kaliteniz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler değerlendirilir. Buna maluliyet değerlendirmesi diyoruz. Meslek hastalığınız sizde tam değil, kısmi maluliyet bile oluştursa, yasayla düzenlenmiş tazminat hakkınız var. Bunun için yasal tanı sürecinin başlatılıp sürdürülmesi gerekir. Bunun ilk aşaması, düzenleyeceğimiz yeterli bir sağlık kurulu raporudur.

 

Meslek hastalıkları ile ilgili yasal düzenlemeler

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tesbit İşlemleri Yönetmeliği, Resmi Gazete 11.10.2008/27021

 

Sevk ve başvuru

Sağlık sorunlarının mesleği veya işi ile ilgili olduğunu düşünen herkes meslek hastalıkları polikliniğimize doğrudan başvurabilir. Aktif çalışan biriyseniz, işyeri hekiminiz tarafından bize sevk edilebilirsiniz. Emekli iseniz ve kendinizde meslek hastalığı olduğunu düşünüyorsanız, bağlı olduğunuz Sigorta Müdürlüğüne vereceğiniz bir dilekçe ile bize sevkinizi isteyebilir, ya da yukarda ifade ettiğimiz gibi doğruca bize gelebilirsiniz. Herhangi bir sağlık kuruluşunda sizi muayene eden herhangi bir hekim de, meslek hastalığı tanı ya da şüphesiyle sizi kliniğimize sevk edebilir. Daha önce bizden meslek hastalığı tanısı ya da şüphesi raporu almışsanız, Sigorta Müdürlüğünüz sizi zaten bize gönderecektir. Mevcut meslek hastalığınızda yıllar içinde ilerleme olduğunu düşünüyorsanız da, aynı süreçler işleyecektir. İş Mahkemelerinden de meslek hastalığı saptanması ya da benzer taleplerle kliniğimize sevk alınmaktadır.

 

Meslek hastalıkları tanı süreçleri

Düzenlediğimiz meslek hastalıkları sağlık kurulu raporlarını, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Ankara Kocatepe Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’na iletilmek üzere bağlı olduğunuz Sigorta Müdürlüğünüze gönderiyoruz. Beraberine raporunuzun dayanağı olan tıbbi belgeleri de ekliyoruz. Size de raporunuzun onaylı bir örneğini veriyoruz. Sigorta Müdürlüğünüz, sizin sigortalı çalışma sürelerinizi, yaptığınız işleri, çalışma ortamınızla ilgili bilgi ve belgeleri toparladıktan sonra, kesin tanı ve varsa maluliyet oranınızın belirlenmesi için  Kocatepe Meslek Hastalıkları Sağlık Kurulu’na gönderiyor. Orada yapılacak değerlendirme sonunda dosya karara bağlanıyor. Bu karara itirazınız varsa, dosya itiraz dilekçeniz ile birlikte  karara bağlanmak üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderiliyor.
Asistan 7161
Uzman 7163
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı: 11 - Toplam Görüntülenme Sayısı: 1831